Temat: koło z ekonomii
pyt z politologii

-ustawa budżetowa a prezydent
-interwencjonizm państwowy
-jakie składki obowiązują przedsiębiorstwo, które zatrudnia 10 osób i zajmuje się sprzedażą papierosów
-wykresy pkb, inflacji i bezrobocia
a inni w normalnym terminie mieli różne:
- Uprawnienia prezydenta odnośnie budżetu.
- Rodzaje inflacji, sposoby zapobiegania.
- Zasady procedury budżetowej, deficyt budżetowy, dług publiczny.
- PKB, inflacja, bezrobocie
-jak zapobiegać inflacji
-wykres pkb , inflacja ,bezrobocie
-uprawnienia prezydenta w stosunku do ustawy budżetowej
-dług publiczny , deficyt publiczny
-podatek dochodowy od osób fizycznych
- przejawy interwencjonizmu gospodarczego
- najpopularniejsze forrmy dzial. gosp. oraz jak zalozyc firme?
- aktywna i pasywna polityka panstwa na rynku pracy.
Źródło: stosunkimiedzynarodoweuam.fora.pl/a/a,259.htmlTemat: Deficyt budżetowy
Deficyt budżetowy - różnica pomiędzy dochodami a wydatkami firmy, samorządu, państwa w danym roku budżetowym stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt. Gdy mamy do czynienia z sytuacją że wydatki przewyższają dochody możemy mówić o deficycie.

Występują następujące rodzaje deficytu:
rzeczywisty - oznacza rzeczywistą różnicę pomiędzy wydatkami a wpływami budżetowymi w danym roku budżetowym,
strukturalny - wartość hipotetyczna, która powstaje w warunkach gdy dochód i wydatek są rozpatrywane przy pełnym wykorzystaniu potencjału gospodarki,
cykliczny - wynika z cyklu koniunkturalnego, okresy ożywienia lub recesji wpływają na wielkość wpływów i wydatków budżetowych.

Część budżetu jest strukturalna lub aktywna – ukształtowana przez aktywna, uznaniowa politykę (taka jak określenie stawek podatkowych, świadczeń opieki społecznej lub wielkości armii). Ale duża część budżetu jest cykliczna lub pasywna – pasywnie ukształtowana przez stan cyklu koniunkturalnego (elementy cykliczne odzwierciedlają wpływ cyklu koniunkturalnego na wpływy z podatków, jak również na rządowe programy, transferów). Deficyt rzeczywisty to suma deficytu koniunkturalnego i strukturalnego.

Dzięki rozróżnieniu deficytu strukturalnego i koniunkturalnego uzyskujemy bardziej czytelny obraz rzeczywistego wpływu polityki fiskalnej. Polityka fiskalna zmienia zarówno deficyt strukturalny, jak i koniunkturalny. Gdyby rząd podpisał umowę o kontroli zbrojeń, w wyniku, której wydatki na obronę zmniejszyłyby się o 3 mln złotych, deficyt strukturalny obniżyłby się o 3 mln złotych. Ale takie obniżenie wydatków przyczyni się do ograniczenia działalności gospodarczej i zwiększy deficyt koniunkturalny.

Jeżeli deficyt zwiększa się w wyniku obniżki podatków lub zwiększenia wydatków na obronę to jest działanie pobudzające gospodarkę. Jeśli deficyt budżetowy wzrasta w wyniku spadku aktywności gospodarczej, to wyższy rzeczywisty deficyt nie będzie oznaka ekspansji fiskalnej, spadek aktywności gospodarczej nie sygnalizowałby wzrostu deficytu budżetu strukturalnego, lecz jedynie wzrost deficytu budżetu koniunkturalnego. Dlatego wiec, aby ocenić kierunek wpływu polityki fiskalnej na gospodarkę trzeba obserwować budżet strukturalny, a nie rzeczywisty.


Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=48


Temat: Polityka podatkowa rządu
Polityka podatkowa – stanowi część politykibudżetowej oraz jest integralną częścią polityki fiskalnej. Jej przedmiotem jest kształtowanie systemu i metod podatkowych w celu zapewnienia dochodów budżetowi państwa na realizację zadań. Polityka podatkowa to ogół decyzji państwa w zakresie opodatkowania obywateli i przedsiębiorstw. Jej istotnym elementem jest dążenie do osiągnięcia wysokiej efektywności w ściąganiu podatków. Wymaga ona rozstrzygnięcia problemów podatkowych, które decydują o jej treści i kierunkach. Funkcje polityki podatkowej [edytuj]

* fiskalna - dostarcza budżetowi dochodów na utrzymanie państwa i realizację zadań

* regulacyjna (alokacyjna) - kształtowanie wielkości dochodu i majątku będących w dyspozycji podatników

* stymulacyjna - takie kształtowanie wielkości podatku, aby wywrzeć na podatnikach określone reakcje w celu pobudzenia bądź ostudzenia wzrostu gospodarczego

* informacyjna - odzwierciedla przebieg procesów gospodarczych, podziału i wymiany

Pryncypialne znaczenie ma funkcja fiskalna, ponieważ służy ona do takiego kształtowania obciążeń podatkowych, aby zapewnić budżetowi państwa jak najwyższe wpływy. Wpływy te są przeznaczane na transfery dla obywateli oraz na wydatki państwa. Funkcja regulacyjna polega na redystrybucji dochodu narodowego (podatki zapewniają wpływy do budżetu, z którego to są finansowane transfery i wydatki państwowe) poprzez ustalanie różnych stawek podatkowych dla podmiotów o różnych dochodach, bądź na różne dobra. Funkcja stymulacyjna ma na celu zapewnienie jak najlepszej efektywności w działalności gospodarczej np. poprzez preferencje podatkowe na inwestycje w zakresie ochrony środowiska. Państwo za pomocą niższych/wyższych podatków może stymulować popyt w określonych gałęziach gospodarki. Polityka podatkowa pełni funkcję informacyjną, ponieważ np. można stwierdzić jaki procent podatników posiada dochody niższe od progu ubóstwa.

Cele polityki podatkowej

* fiskalny - dostarczenie jak najwyższych dochodów przy jak najniższych kosztach poboru oraz nie powodując ujemnych skutków ubocznych

* gospodarcze - zapewnienie jak najlepszego rozwoju gospodarczego przy zachowaniu określonych wpływów podatkowych do budżetu państwa

* społeczne - zapewnienie społeczeństwu odpowiednich warunków bytowych przy zachowaniu określonych wpływów podatkowych do budżetu państwa

Podstawowym celem jest cel fiskalny, ponieważ podatków jako wpływy do budżetu nie można zastąpić. Dlatego też, bez spełnienia celu fiskalnego nie można realizować pozostałych dwóch.

Rodzaje prowadzenia polityki podatkowej

* Politykapasywna - zasady kształtowania dochodów i cen, tworzące mechanizm reagowania automatycznego cen i dochodów na zmianę sytuacji gospodarczej, określane są ustawowo. Ten typ polityki podatkowej nie wymaga podejmowania działań, ponieważ następuje automatyczna reakcja w wyniku zmian sytuacji gospodarczej.

* Politykaaktywna - podejmowanie odpowiednich działań (tj. przeciwdziałanie inflacji, zróżnicowanie dynamiki dochodów i ograniczenie bezrobocia).

Przeciwnicy politykiaktywnej twierdzą, iż jest ona: - nieskuteczna
- niezgodna z rynkiem
- kosztowna (administracja, biurokracja)
- wzrost płac i cen nie ulega likwidacji - tylko przesunięcia w czasie
- presja inflacyjna (inflacja tłumiona).

Zwolennicy politykiaktywnej, twierdzą, że: - jest ona konieczna w warunkach monopolu rynku, korporacji i związków zawodowych
- polityka powoduje wyższy poziom wykorzystania zasobów i zatrudnienia
- pozwala na utrzymywanie stopy wzrostu płac w stosunku do wydajności
- łagodzi sprzeczności między cenami a zatrudnieniem.

Przejrzysta polityka podatkowa:

Zazwyczaj analizy ekonomiczne skupiają się na wysokości podatków i stopniu ich oddziaływania na gospodarkę. Niewiele uwagi poświęca się samemu procesowi gromadzenia dochodów, celom funkcjonowania danych rozwiązań czy związanym z nim nieefektywnościami, gdzie duże znaczenie może odgrywać przejrzystość.

Od przejrzystej polityki podatkowej wymaga się spełnienia następujących warunków: • określenia celów polityki podatkowej;

• stosowania możliwie precyzyjnie zdefiniowanych narzędzi, które będą spełniać stawiane przed nimi cele;

• wszelkie obowiązki podatkowe powinny posiadać jasno określoną podstawę prawną;

• prawo podatkowe powinno być jednoznaczne oraz czytelne;

• informacja na temat prowadzonej polityki powinna być rzetelna i ogólnie dostępna;

• sposób prowadzonej polityki powinien być jawny oraz dobrze jakby tworzył spójną strategię krótko czy średniookresową – ewentualne zmiany powinny podlegać uzasadnieniom i być ogłaszane publicznie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym;

• wiarygodność prowadzonej polityki będzie podnosić stabilność stosowanych rozwiązań.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1096


Temat: poprawa z makro u Sroki:/
KRZYWA LAFFERA – ilustruje zależność między wpływami do budżetu z tytułu podatków a wysokością stopy podatkowej. Zauważył on, że przy stopie opodatkowania równej 0 i 100% przychody budżetowe z podatków są równe 0, a stopom opodatkowania z przedziału od 0 do 100% odpowiadają różne dodatnie poziomy przychodów z podatków, włącznie z poziomem maksymalnym.

LUKA INFLACYJNA WG. KEYENSA (uzupełnienie popytowej teorii inflacji) - Rozmiar luki inflacyjnej wyznaczony jest więc przez różnicę między wielkościami łącznego popytu na towary a wielkością dochodu narodowego odpowiadającego pełnemu wykorzystaniu zdolności wytwórczych. W warunkach swobodnego kształtowania się cen rynkowych pojawienie się luki inflacyjnej wywołuje inflację.

SPOSOBY OGRANICZANIA BEZROBOCIA FRYKCYJNEGO:
● ulepszenie przepływu informacji na rynku pracy, polegające na rozszerzeniu sieci urzędów pracy, zatrudnieniu nowych pośredników pracy oraz wyposażenia ich biur w środki pracy.
● mogą to również zmienić przedsiębiorstwa, które mogą dawać więcej ogłoszeń dotyczących poszukiwania nowych pracowników.

SPOSOBY OGRANICZANIA BEZROBOCIA KONUINKTURALNEGO KEYENSISTOWSKIE: można ograniczyć poprzez stymulowanie efektywnego popytu na towary za pomocą instrumentów fiskalnych i pieniężnych.

RESTRYKCYJNA POLITYKA MONETARNA(POLITYKA DROGIEGO PIENIĄDZA):
● podwyższa stopę redyskontową, dyskontową i lombardową
● podwyższenie rezerw obowiązkowych (minimalnych)
● sprzedaż papierów wartościowych (obligacje Skarbu Państwa)
● zmniejsza wolne rezerwy Banku Komercyjnego (podaż pieniądza maleje)
● powoduje ograniczenie podaży kredytów
● rośnie stopa procentowa. Może przyczynić się do ograniczenia wydatków finansowych kredytem, zwłaszcza inwestycyjnych.

Z tego co się dowiedziałam od Agnieszki to nie ma restrykcyjnej polityki fiskalnej, restrykcyjna jest tylko monetarna. Natomisat polityka fiskalna dzieli się na aktywną i pasywną.

PASYWNAPOLITYKA FISKALNA - polega na wykorzystaniu właściwej niektórym instrumentom wrażliwości na zmiany poziomu dochodu narodowego, zatrudnienia i innych wielkości ekonomicznych. Instrumenty te wzrastają samoczynnie, bez potrzeby podejmowania konkretnych decyzji dostosowawczych, reagują na zmianę koniunktury. Dlatego też nazywane są automatycznymi stabilizatorami koniunktury.

AUTOMATYCZNE STABILIZATORY KONIUNKTURY - działają samoczynnie bez potrzeby ingerencji państwa. ‘Automatyzm’ tych środków polega na tym, że:
● po ich zatwierdzeniu zaczynają działać bez konieczności wprowadzania częstych korekt na skutek zmian sytuacji gospodarczej
● siła i zakres ich działania zależy niemal wyłącznie od skali zmian poziomu aktywności gospodarczej

A co to są: dobra "czyste" - nie mam pojęcia ...
Źródło: forumgrupwsbif.fora.pl/a/a,141.html


Temat: Pytania na egzamin dyplomowy- specjalizacja Rynki finansowe
60 pytań:
dotyczy specjalizacji rynki finansowe i bankowość

Zgodnie z załączoną listą http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/968b6237155d3769.html
robimy pokolei po 2 pytania.
1/ Dorota Kucińska
1. Pojęcie i konieczność gospodarowania.
2. Problem racjonalności w ekonomii.
2/ Magdalena Piotrowicz
3. Rynek i gospodarka rynkowa.
4. Cena jako kategoria ekonomiczna (istota, funkcje, rodzaje).
3/ Anna Waszkiewicz
5. Prawo popytu i podaży. Czynniki poza cenowe determinujące ich zmiany.
6. Cena równowagi rynkowej (mikroekonomiczna analiza problemu).
4/ Anna Bartyzel
7. Elastyczność popytu i podaży. Prawo Engela.
8. Optimum konsumenta w teorii użyteczności i teorii preferencji (ograniczenie budżetowe, krzywe obojętności i równowaga konsumenta).
5/ Anna Szmaj
9. Funkcja produkcji. Produkt całkowity, przeciętny i marginalny.
10. Wybór najbardziej efektywnej kombinacji czynników wytwórczych (krzywa jednakowego produktu, linia jednakowego kosztu, optymalna kombinacja czynników produkcji).
6/ Karina Walczak
11. Koszty w przedsiębiorstwie (rodzaje, koszty w krótkim i długim okresie).
12. Modele rynku (konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol).
7/ Magdalena Szwed
13. Rynek pracy kapitału i ziemi.
14. Sposoby mierzenia PKB i DN.
8/ Marcin Burak
15. Cele makroekonomiczne i narzędzia ich realizacji.
16. Agregatowy popyt i jego składniki.
9/ Magda Grużewska
17. Przyczyny i metody interwencjonizmu państwowego.
18. Funkcje państwa (sfera realna i regulacyjna).
10/ Żaneta Gleba
19. Rodzaje bezrobocia i sposoby jego zwalczania.
20. Inflacja (rodzaje, źródła, ekonomiczne skutki).
11/ Ola Cichocka
21. Budżet a polityka państwa.
22. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza w gospodarce.
12/ Kamila Klejment
23. Ekspansywna i restrykcyjna polityka pieniężna(cele i narzędzia).
24. Cykliczny rozwój gospodarki (pojęcie cyklu , cykl klasyczny i współczesny).
13/ Anna Stefanowicz
25. Istota makroekonomii gospodarki otwartej (rynek walutowy, bilans płatniczy i kursy walutowe).
26. Handel międzynarodowy i polityka handlowa.
14/ Małgorzata Lewalska
27. Międzynarodowa integracja gospodarcza.
28. Istota, cele i rodzaje polityki gospodarczej (metody i podmioty).
15/ Monika Kejner
29. Podstawowe założenia ekonomii klasycznej.
30. Centralna, regionalna i lokalna polityka społeczna.
16/ Kornelucha Sikorska
31. System podatkowy w Polsce.
32. Dług publiczny a deficyt budżetowy.
17/ Kamil Szulik
33. Budżet jednostki samorządu terytorialnego.
34. Źródła kapitałów własnych firmy.
18/ Małgorzata Brzezińska
35. Długoterminowe kapitały obce.
36. Krótkoterminowe kapitały obce.
19/ Daniel Dębski
37. Leasing w działalności przedsiębiorstwa.
38. Faktoring na rynku sprzedaży produktów.
20/ Rafał Kozłowski
39. Struktura kapitałów a zyskowność firmy.
40. Wartość pieniądza w czasie.
21/ Dariusz Czarniecki
41. Analiza ekonomiczna – istota, przedmiot, rodzaje.
42. Klasyfikacja kosztów na potrzeby rachunku wyników.
22/ Monika Dwórznik
43. Analiza wydajności pracy żywej.
44. Wynik finansowy przedsiębiorstwa.
23/ Iwona Kaczyńska
45. Płynność finansowa – pojęcie i mierniki.
46. Czynniki wpływające na rentowność przedsiębiorstwa.
24/Milena Mrozińska
47. Bilans finansowy przedsiębiorstwa – treść i układ.
48. Wskaźniki aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa.
25/ Magda Grzybowska
49. Rodzaje banków na rynku bankowym.
50. Bilans banku – treść i struktura.
26/ Ewelina Bieniek
51. Operacje aktywne i pasywne banku.
52. Ryzyko kredytowe – metody zabezpieczenia przed ryzykiem.
27/ Andrzej Dudziec
53. Kredyty hipotetyczne na rynku bankowym.
54. Rynek pieniężny a rynek kapitałowy.
28/ Dorota Piskorowska
55. Udziałowe papiery wartościowe.
56. Dłużne papiery wartościowe.


Czy jest ktoś jeszcze kto nie dostał pytań ?


57. Pochodne papiery wartościowe.
58. Rynek pierwotny a rynek wtórny papierów wartościowych.
59. Indeks giełdowy (WIG, WIG.20).
60. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.


Pytania robimy do końca kwietnia.
Odpowiedzi proszę o przesłanie na e-maila: dorota.piskorowska@wp.pl
Zgram to wszystko w jedność. Osoba, która nie opracuje w terminie pytań (a nie jest tego dużo) nie dostanie odpowiedzi od pozostałych osób, które opracowały
Źródło: owsizekonomia.fora.pl/a/a,518.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  polityka budżetowa Aktywna i pasywna
Tajwanski portal